تبلیغات
. - گر نه خوابم من و هستی تو چنین نزدیکم

گر نه خوابم من و هستی تو چنین نزدیکم

17 آبان 90 22:00

نویسنده : قند پارسی
ارسال شده در:


 
 


***

گر نه خوابم من و هستی تو چنین نزدیکم
پـا بنه بــــر ســــر چشمـم بنشیـن نزدیکم

تـا کمــان گیر دو ابــروت نشسته بـه کمین
گو بــه تیـــرم بزن اکنـون , به کمین نزدیکم

دیگــــران در هوس رحــل اقـــامت در چیـن
من مقیمم بـه سر زُلـف و بــه چین نزدیکم

گر چه کــم هیـــچ نــــدارد ز جهنـــم فقـرم
بــا وجود تـــو  بـــه فـــــردوس برین نزدیکم

اولیـن کشف من از وادی حیـــرت ایـــن بود
کـــه بـــه احساس پریشـان زمیـــن نزدیکم

دور بــــاد از من اگـــــر پیــــروی شیـخ کنم
من کـــه بـا پیـــر خـرابـــــات نشین نزدیکم

پـــای منبــر ننشینم پس از ایــــن ای زاهد
در حضـــور تــــو بــــه شیطان لعین نزدیکم

خلاء عُمــــر مــــرا  فقــــر و قنــاعت پُر کرد
من بـــه دل خـــونی مجنـون غمین نزدیکم

تلخـی مــــدت ایــــــام فــــــراق از یـــــادم
رفــت , تـــا آمــده ای , ای شکرین نزدیکم

بـــه کفیـل دل مـن گو کـــه سفیر غـــم را
عُذر خـواهـــد کــه نیاید پس از این نزدیکم
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 3 تیر 93 16:35