تبلیغات
کلبه اشعار - کـــردی بـــه نـــاز غمـــزه ات ای ماه رستاخیز پا

کـــردی بـــه نـــاز غمـــزه ات ای ماه رستاخیز پا

17 آبان 90 22:56

،

 
 
 ***

کـــردی بـــه نـــاز غمـــزه ات ای ماه رستاخیز پا
دیگــر کجــــا خواهم نهـــاد من جـانـب پرهیــز پا

هلهل کُنــم چون کودکــان , انجم ببخشم رایگان
گـــردد اگـــر رام مــن آن وحشی غــــزال تیــــزپا

باید سیاوش وار زد , بر زیـن نشست بــر نـــار زد
یکــدل شد و یکبـــار زد , بـــر حلقه ی مهمیــز پا

آن کیست از آزادگـــان , در بیـن بلخـــی زادگـــان
تــا گیــرد انـــدر دامـــن شمس الحــق تبـــریـز پا

فرهادعاشق پیشه چون هر ضربه ای بر بیستون
میـزد بـه تیشه می شکست از خســرو پرویـز پا

تا نازچشمت دیده ام ,خود را به چشمت دیده ام
می گیـــرد انـــدر خـاطــرم نقشی خیـال انگیز پا

ای عشق از بی همدمی هــاروت را مانـم همی
در چــاه غم عُمـریـست کـــــه آویخـتـــم آویــــزپا

مست از شــراب ارمنی , گفتــــا به من تردامنی
کـز دامـن همچون منی گیـــرد همــی چنگیــز پا

شُد وقــت آنـکــه این سفـر ,در آورم از شـوق پـَر
یـک گـــــام بــــردارم نـهــم از لار بــــر نیــــریـز پا

غلغل فتـد در بحر و بـر , کم نیست از شَقُ القَمر
چون می شود مرغ سحر با شهروی شب خیز پا


 

همه