تبلیغات
کلبه اشعار - من مسلمــــانــم و اسـلام مـن از نـام بَـری ست

من مسلمــــانــم و اسـلام مـن از نـام بَـری ست

17 آبان 90 20:28

،
دین یا , ارث پدری

***

من مسلمــــانــم و اسـلام مـن از نـام بَـری ست
دیــن مـــن زادۀ عقل است , نـه ارث پـدری ست

پـیـــــروی مـی کُنـــم از مُفـتـی احســـاس درون
نه از آن مُفتی شیـطـان صفتی که حشـری ست

به شریـعت نظــرم هست و مـــرا شـــــارع عقـل
فارغ ازگرز و چمــاق است و سـلاح کـمـری ست

ســال مــن بــر حَـسَــب معــرفت اندوختـن است
نه به میلادی و شمسی,نه به سال قمری ست

هــم بــه اخــلاص و عمــل طـاعت حق بـایـد کرد
نـامسلمان بُـوَد آن کس کـه پِی حور و پری ست

تـــا کــــه بـرداشتــه انــد نــاف شریعت بـه دروغ
چـــارۀ ایـــن دل سُـــودا زده  در بی خبـری ست

ای کـــه بـــر تخــتِ ***** زده ای تکیــه بــه ناز
ایــن نــه رســم و رَه فـــرزانـگی و راهبــری ست

گــر افــاضـــــات تـــــو مبنـــــــــای حقیـــقت دارد
چیست اینـها کـــه مُـدَرج بــه کتــاب طبری ست

گــر بــه بند است و بـه بـاطوم و بـه زنـدان کردن
پـس چه فرقـی به میـــان تـو و شاه قجری ست

چــه غمـش هسـت ز ابـنــــای بـشر آن کـس را
کــه بــه روی شکـم افتاده و خوابش دَمری ست

هیـــچ کــس را بـــه ذلالــت نکشــانـــدست خُـدا
ایــن ستــم بــر سری ما همه از روی خری ست

داینــاسورهـا نـــه کـــه از روی زمیـن مَحو شدند
ای بَســــا جَهـــل کـــه در بَطن عُلوم نَظری ست

بــاورش گـــرچــه بُـــوَد سخــت , ولی بـــــاور کُن
......... " گــونه ی جا مانده ی عصر حجری ست


بـــه خُــدا نیست مـــرا قصد اهـــانـت بـــه کسی
قصــد مـــن , از دل زنـگـــار زده , زنــگ بَری ست

همـه گــویند کــــه شهرو سُخنـــانـت تـلـخ است
پـوست بُگــذار کــــه مغز سُخنــانـم شکری ست
شادان شهرو بختیاری

همه