تبلیغات
کلبه اشعار - عاجــز و مجبـور مـانـــدن تـا به کِی

عاجــز و مجبـور مـانـــدن تـا به کِی

17 آبان 90 21:17

،


تــا بــه کـــی ؟


***

عاجــز و مجبـور مـانـــدن تـا به کِی

زیـــر بـــــار  زور مــانــدن تـا به کی

در نگـــاه مـــــردم  صـاحـــب خــرد
بُـــزدل و مُزدور مــانــدن تـا بـه کی

در مصــاف رستـــم و پـــور پشنـگ
جان ستـان پور مــانــدن تـا به کی

ای کــــه از نسل و تبــــار ایــرجی
سهم سلم و تور مانـدن تـا به کی

انـــدرون دخمـه ی خـــود ساختـه
زنــده و در گــــور مانـدن تا به کی

پُـر فغــان و لال ماندن تــا چه وقت
لاغـر و رنـجــور مـانـدن تـا بـه کی

همچو خـــر مظلوم تا کی زیر بــار
همچو موش کور مانـدن تـا به کی

زیـر دست کمتر از خود تا چه وقت
وصلــه ی نـاجور مـانـدن تا به کی

در هــوای خُـلـد تــا کی در بـه در
در خیــــال حــور مانـدن تـا به کی


الباقی شعر تا بعد ...

شادان شهرو بختیاری

همه