تبلیغات
. - بـا تـوام ای ستم , ای فتنه به پیشم برگرد

بـا تـوام ای ستم , ای فتنه به پیشم برگرد

26 تیر 93 05:44

نویسنده : قند پارسی
غزل فارسی

***

بـا تـوام ای ستم , ای فتنه به پیشم برگرد
تـا ببینی غـــم عشقت چه بـه روزم آورد

تو نه آنی که به دلسوزی من پرسی حال
من نـه آنم کــه بـه دریوزه بنـالم از درد

آخـرین گفتـه فرهــاد بـــه خسرو این بود
هرکه پا پس کشدازعـشق نخوانندش مرد

عاشـق است آن که اگرسیـل جفایش ببرد
یکدم از جانـب معشوقه نگــــردد دلـسرد

چشم دارم که پس ازمرگ من ای یارعزیز
بـر مـزار مـن دلــداده بکـاری گـل زرد

آخــر بـازی عشق از اولـش پیــدا بـــود
تو دو شش داشتی و بُردی دراین بازی نرد

همـۀ دار و نـــدار مـن مسکیـن دل بـود
حاصل عمرهمین بودکه شهرو رو کرد

 

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 27 تیر 93 17:49