تبلیغات
کلبه اشعار - دیگـر گلی نمــانــد , نــداده بــه آب ها

دیگـر گلی نمــانــد , نــداده بــه آب ها

1 آبان 91 19:52

،
***

دیگـر  گلی  نمــانــد ,  نــداده  بــه   آب ها
در  دولــت ِ  کـریمـه ی  عـالـی جـنــاب ها

زین راز سر به مهر که در پشت پرده است
تـاریــخ "  پــرده هـا   بـدرد   در  کتـــاب ها

روزی رسد کـــه دست حقیقت عیــان کُند
پنهان  شده هر آن کـه به پشت ِ نقاب ها

خوشبو نمی کند پِهِـن  گــاو  و  گـوسفنـد
مــالنـد اگــــــر بـــه روی به جای گلاب ها

بـا اینـکه دیــده ایم کـه  خر  داغ می کنند
هـر  روز  رفتــه ایـم  بــه بـوی  کبــاب ها

با اینکه دیده ایم سراب است وآب نیست
لب تشنه رفتـه ایم  بـه سمت سراب ها

دیگــر دری بــه قعـر جهنم گشوده نیست
ازبس که کرده ایم ...به جد ...فتح باب ها

زاهـد" چگونه است که باشد بـه بـاغ خُلد
فِسق و فجـور , مـاحصـل ایــن صــواب ها

سربند یاعلـی ست و یـــا چشم بند عقل
بد منطقی ست , منطق ِ,منطق خراب ها

شهرو  به جِد و جَهد کُجـا چشم  وا کُند
از روی عمـد آنـکه زده خود بـه خـواب ها

صـابـون  عـافیـت  بـه تنِ خـویش کم  بمال
جُز  بـاد نیست  در شکـم ِ ایـن حُبـاب ها


***

شادان شهرو بختیاریهمه