تبلیغات
کلبه اشعار - مـرا تشنگـی سَمـت مَسجد کشـانـد .....

مـرا تشنگـی سَمـت مَسجد کشـانـد .....

1 اردیبهشت 91 07:57

،

 راه و چاه***

مـرا تشنگـی سَمـت مَسجد کشـانـد

چـو  بـرخـاسـتــم خـــــارج از در شَوَم

مـرا گفت  حاجـی  کجــــــا مـی روی
بــه مسجـد بمـــان  تــــــا مُنَـوَر شَوَم

سَـر ِسال هَست و جهان نُو شُدَست
تـــو را تــــا بـــه کِی نَهی مُنـکَر شَوَم

ببوسیـد رویــــم , بـــه گـوشـم بگُفت
مــن از حرص تـــــو چنـــد لاغــر شَوَم

نمی بینمـت  پــــای  منبــر  مُـــــــدام
هـــر آن دَم در ایــن پـاک مَحضَـر شَوَم

بــدو گفتـــم ای شیـــخ  والا مقـــــام
بــــه مـن حـق بــــده گـــر مُکَدَر شَوَم

نــه تــــو خیرخــواهی نـه من شَرخَرَم
چــه بد کــــرده ام نــــادم از شَر شَوَم

بــد و نیـکم از چشــم حق دور نیست
چــو   در   نــــزد  آن   پــاک داور شَوَم

عُقــــابم , چــــرا در قفس خـواهی ام
بـــرای چه بی بــــــال و بی پَـــر شَوَم

منی کـــــه نــــــدارم سَر ِسُفــره نـان
بــرای چـــه  بـــــا تــــو  بـــــرادر شَوَم

چـو  بیـن  مـن و تـو  مُسـاوات نیسـت
محـــــال است  بــــا تـــــو بــرابر شَوَم

تـو همچـون علــی خـدمت خـلق کـُن
کـه تــــــا من به خدمت چو قَنبَر شَوَم

اگــــــر عـاجـــزی از عَـلاجــــم بـگــوی
کـــه تـــــا مـن بــه نزدیــک دیگـر شَوَم

بــــه دیـــدن نـــــداری اگــر چشم من
بخــواه تــــا کـــــه راهـی ِ ابـهَـر شَوَم

اگـــــر من نـدانـــــم رَه از چـــــــــاه را
لـزومــــی نــــــدارد بـــــــه منبـر شَوَم

خَری را ببوســم اگــــــر چشم و روی
از آن به کــــــــه با بوسه ای خَر شَوَمشادان شهرو بختیاری
همه