تبلیغات
کلبه اشعار - مـن آب هیــچ چشـمـه بــه منــت نـخــورده ام ...

مـن آب هیــچ چشـمـه بــه منــت نـخــورده ام ...

27 فروردین 91 23:01

،

در پاسخ به معتمد محل
 که آسمان همیشه در نظرش آفتابی بود
و خلق الله همیشه ناسپاس***حاجی که  گفته است که فِسق و قُمار نیست
جـایــی که جَـبــر هسـت سَـر ِ اختـیـار نیست

مـن آب هیــچ چشـمـه بــه منــت نـخــورده ام
پنـداشتی که در ولایت ما چشمه سار نیست

وقتی ســواد و فـهــم تـو چون عقل زایل است
دیگــــــر  ز دیـگــران بـــه خــــدا انـتـظار نیست

هرجـــا کــــــه اعتبــار سُخــن در لَفـافه است
دیگـــر بــــه هیــچ چیـــز دگـــــر اعتبـار نیست

هرجـــا کــــه نیست پای سُخن در طناب و بند
آنجـــــا بـــــه نــام هیچ کسی مُستعار نیست

هرجـــا کــه فقـر ساکن هر کوی و برزن است
جُـرم زنـــــان هَـــرزه دگــــــر سنگسـار نیست

هرجـــا کـــه عـــار را نَشُمـــارنـــد عیب و ننگ
دیگــــر گُنــــاه کـــردن کس عیب و عار نیست

در هــر کجــــا کــــه پــــای عمل لنـگ می زند
حـرفـی اگـــر که می شنوی جُز شُعار نیست

هرجـــا کـــه چشـــم را نظــر پاک عادت است
بـر گِـــردِ هیــچ خـــانه ای آنجــــا حصار نیست

نـــوروز مُفـلسـان  ز شـبِ چِـلــه بـدتـــر است
مُفلـس نگشتـه ای کــــه بـــدانی بهار نیست

در دیــگ عقــــــل  آب خـــرد  غُـــل نمــی زنــد
یعنــی کــــه  آبِ غُــل نَــزده را بُخـــــار نیست

شهــرو " چه دانـد آنکه شکم فَربه کرده است
جویــای کـــــار هست , ولـــی کار و بار نیست


***

اشعار انتقادی 
شادان شهرو بختیاری 


همه