تبلیغات
. - بـــه دنبــــــــال خُــــداونـــــدان تـقــوی ...

بـــه دنبــــــــال خُــــداونـــــدان تـقــوی ...

3 اسفند 90 17:25

سروده های شادان شهرو بختیاری:

خداوندان تقوی

***

بـــه دنبــــــــال خُــــداونـــــدان تـقــوی
چهـــل ســـالـــی قــــدم برداشتم من

چو دیدم عدل ایشان عین ِ ظلم است
بــه جَـهـد و جِـد قَــلـــم بـرداشتـم من

خُـــدا دانـــد در ایـــن مُدت همه سـال
کَتــــان کِشتــم , کَــلَــم برداشتم من

خـــدا دانــــد کــــه از سهم کــلـم هم
بــــه قـــدر قــوت , کـــم برداشتم من

ز ِ بـس خـــون در دلـــم کردنــد عمری
خــــدا دانــــد کـــه نــــم برداشتم من

ز ِ بـس بـــا رنگهــــا نـیــرنـگ دیـــــدم
امیــــد از جـــــام ِ جـــم برداشتـم من

ز ِ بـس در زیــــر ِ بــــــار ِ ظُلم مــاندم
خـمیــــده گشتــه , خم برداشتم من

علــمـــدار ِ سپــــاه خشــــم گشتــم
چُـــو شهرو  تــــا عَلَـــم برداشتم منشادان شهرو بختیاری
دیدگاه ها : نظرات