تبلیغات
کلبه اشعار - عـاشقـی عکـس دلستـان در دست ....

عـاشقـی عکـس دلستـان در دست ....

20 بهمن 90 19:04

،

   

  


***


عـاشقـی عکـس دلستـان در دست
ســر بــه زانـــو نهــاد و زار گـریـست

گفت بـــا مُــردگــــان چـه دارد فــرق
هـرکـه معشوقـه در کنــارش نیست

پـــا بـه پـــای ِ غمـت سفـر کـــــردم
همسفـر بــا غمت نگفتـی کیـست !

گــر کـــه نــامــم نـبـــرده ای از یـــاد
از چه نــامــم ستـُــرده ای از لیست

حال ِ من , حالِ سرکه و سیر است
سیـــر بـــا سـرکه چون تواند زیست

کــاش می شُــد ببینمـت در خـواب
درد ِ این چشم , دردِ بی خوابیست

بــا تــو من در جهــان خوشم ورنــه
بی تــو معنــای زنده ماندن چیست


قصــد ِ بـرخــاستــن نمـــود ... امــا
عشق فرمان به قلب داد...بایسـت ../

***
نــاگهــــان آتشش بــه جـــان افتاد
جـوشـش عشـق  از  زبــــان افتاد

بی پَـر و بـــال , جـوجـه گُنجشکی
پیـش ِ چشمش , از آشیــان افتاد

روی پـایـش چــو بیــد لـــرزان شُد
عکـس ِ محـبــوب ِ دلستـــان افتاد

از زمیـــن کَنــد و آسمـــــانی شُد
تـــا کــه چشمش به آسمان افتاد

نـــــام معشـوقـــه اش .. دم ِ آخــر
آخریـــن حـرف بــود, کز دهان افتاد

همچو سنگی که کنده شد ازکوه
همچو بـرگی کـــه در خـــزان افتاد

پـــای ِ آن نیمکـت .. یـکی..  گفتا
وامصیبت .. ببـیــن , جــوان افتـاد !

اوفتاد او  ز  پـــا و (( شهرو )) هم
لـب فـــرو بسـت و  از بیــــان افتاد

هرچه خواهی, ... خودت تَصَوُر کُن..
چــون کـــه پـایــــانِ داستــان افتاد
شادان شهرو بختیاری

16.gif


  همه