تبلیغات
کلبه اشعار - لعبت زرتشتی

لعبت زرتشتی

20 آذر 90 13:30

،

لُعبت ِ زرتُشتی


***

به کـرمــانـــم  ولــی  پـا بنـــد ِ یـــزدم
چه خـوش آغــــاز کــــردم ایـن سفر را

به غُربت خو کُند هـر کس که دیدست
چـو  "شهرو"   دختـــران ِ  اشـک زر را

بـه سمـت ِ   درب ِ آتشـگــاه  دیــــدم
خـرامــــان  کبــک هــای  جلـوه گر را

چــرا بـایــد  ز خـوبـــان  روی گیـــــرم
بیَنـــدازم  چــرا .... پـایـیـن  , .ســر را

نــه مـن دیـــوانه ام کــز روی خوبــــان
خـلاف ِ  مـیـــل دل   پـوشــم  نظــر را

چـو خـوبــــان  در گُـــذر  ابــــرو نماینـد
بــه شـوق آرند چشـم خیــره ســر را

دو  روزی هسـت زیـــر ِ ســر گرفــتـم
نگــــاریـن دلبـــــری خـــورشیـــد فر را

اگــر مـوسـی بـــه کــوه طور دیدَسـت
بـــه شهــر ِ یـــزد , من دیــدم شَجَر را

بـه رغبت میخورم هــرچند تلــخ است
ز ِ دستـش قــهــوه ی  تلــــخ ِ قجـر را

اگــر ســـر بــرکُنــد زرتُشـت  از خــاک
یـقـیـــن دارم , پـرسـتــذ  آن  قـمــر را

خلیـــل ار  بیـنـدَش  فــرهــــاد گـــردد
بـــه فـــرق خـــویشتـن کـــوبـــد تبر را

اگــرچــه صاحـب ِحُسن است یـوسف
نهــد بـــر خـاک ِ پـایـش چشـم ِ تَــر را

اگـــــر جبــریـــل   آن  رُخســــار  بینـد
بســـوزانـــــد  ز داغــش , شـاهپــر را

چــه کــم  آیـــد   ز ِ نـازت ای پـریــروی
بپُـرسـی حـــــــال ِ این خونیـن جگر را

کنون یک ساعت و اندی ست چشمم
بــه امیـــد است , بُگشــــایی تو در را

بـه یــزدانـــی کــه نــــازت آفــریـدست
رهــا کُــن  موبـــــدان ِ  چشــم چَـر را

بــرای ِ   خـاطــر      شــادان ِ  شَهرو
بُـــــرون  آور   ز ِ آتشــگـاه  , ســر را

غـرض  وصـف کمــال ِ حُسـن  بـاشــد
وگـرنـه نیست خیــری , هیـچ شـر را

خــدا دانـد به سیلی کـرده ام سُــرخ
نمـــای ِ  زعـفـــرانـــی  رنــگ ِ  بـَـر را

بـه زیــر ِ بــار ِ فقـرم پُشت خــم شُـد
به چه درمـــان کُنـــــم , درد ِ کمـر را

قلم کـردم سـَرانگـشـت و نوشـتـــم
بـه روی ِ لوح ِ خاک , این  مُختصـر را

چـه می شُـد داشتند اهـل زمـــانـه
صـفــای ِ مـــردم ِ  عصـــر  حـَجَـــر را

به غمخواری کسی هرگز نخوردست
غـــمِ  مستـضـعـفــان ِ  کــارگـــــر را

نــدارد فـوطه بــــا  آن تــــاج تــوفیـــر
فـقـط  پــالان عـوض کـــردنــد خـر را


شادان شهرو بختیاریاشک زر = شهریست بین اصفهان و اردکان و محل زندگی هم میهنان زرتشتی

 

 

 

 
همه