تبلیغات
کلبه اشعار - مُفـسـد زنبـاره ای را مُحتسب

مُفـسـد زنبـاره ای را مُحتسب

27 آبان 90 11:06

،
مفسد زنباره

***

مُفـسـد زنبـاره ای را  مُحتسب

دیــد و گـرفت وقت زنــا کردنش


از در ِ رشوه شد و سودی  ندیـد
راضی نشُد او بـه رهــا  کردنش


حاکم شرع گُفت که باید شبی
از  خَصیــه  کــرد  هـــوا کردنش


چنـدی کـــه از خصیـه بیاویختند
گـــوش بشُد کـر  ز صدا کردنش


خصیـه بخنـدیــد از آن درد و تاب
زآن همـه بیـــداد بـه پــا کردنش


گفت کـــه بـــودم  ز تــــو  آویخته
عمری ,  نجستیم رهـــا کردنش


لحـــظه ای حــالا ز مـن آویختی
بیــن  بـد و بیراه به خدا کردنش


شادان شهرو بختیاری
همه