تبلیغات
کلبه اشعار - یک شب از غایت میخواری , مست,

یک شب از غایت میخواری , مست,

25 آبان 90 13:40

،

 


 

عشق و مستی
______________

یک شب از غـایت میخواری , مست
همچـــو سربـــاز فـــــراری از جنــگ

چشم چون جـام شقـایـق  پُـر خـون
روی چون گــونــۀ عـــاشق  گُــلرنگ

پــــای از بُــــردن جسمم , عـــاجــز
زیــر سنگینـــی تــن , پــایــم لنـــگ

بــارهــــا شُـد  کــــه درآوردم   مــن
سر زِ یـک کــوچـه ز بس بودم وَنـگ

بــارهـــا شُـد کــــه زیــــارت کــردم
خـــویـش را درب ســرای فـــرهنـگ

گــــاه می بُــــرد خیـــــالات مــــــرا
سمت چلگـرد , بــه سمت کُهرنـگ

گـــاه  در نشئۀ مِی ,  می گشتــم
لـــب رودخـــانـــۀ جَمـنـا تـــا  گنــگ

گـــاه در دامـنـــــــۀ کـــــوه  کَــــــلار
تَـره می چیـــدم و آویـشن و شَنـگ

***

هم در این وهـــم و خیـــالات غریب
خـویـش را نئشه نمـــودم بـــا بنــگ

تـکیــه دادم بـــه دری لَختــی چنــد
دسـت نـاغـافــل مـن خـورد به زنگ

گـفـتـــم الآن بــــه درآیـنـــد و مـــرا
همچــو ابلیـس بـراننــد بـــه سنـگ

هرچه می گفت: صدایی که شما؟
هیــچ پـاســخ نشنید از مــنِ مَنـگ

***

یـــادم آمــــد کــه فتــــادم بـر خاک
رنـگ رفــت از رُخ و بــــاز آمــد رنـگ

تــا جلا یـافـت دو چشمـم , دیـــدم
کـاسه ای آب گرفتـست بــه چنـگ

شاهدی جـامـع نیکـوئـی و حُـسن
لُعبتـی چـــون قمــر مـــــاه قشنگ

دلـبـــری شــوخ کـــه تـــاب زُلفـش
بُــرده تـــاب از همه خـوبــــان فرنگ

تـیــر مُـژگــــــان سیــاهش  در  دل
جـان ستـان تر بُــدی از تیـر تُفنــگ

کیــش و مـــات از رُخ آن زیـبـــاروی
سر نـهـــادم بـــه بیـــابــان دلتنــگ

چون که هوش آمد و مخموری رفت
هرچه در شهر بـه هر کوچــه درنگ

کـــردمـی هیـــچ نیـــــامد در یـــــاد
که کـــدام کوچه بُـد آن کوچۀ تنــگ

غــــم نـادیـــدن آن یــــــار عـــزیــــز
شهد در کـــام دلــــم کــــرد شرنگ

سالهــا رفــت و بــه یادش هـــر روز
غرق دریـــای شرابـــم چــو نهنـــگ

دل مــن در غـــم او هست انگـــــار
بچه آهـــوی بـــه دنـــــــدان پلـنــگ

کـــاش "گهــرو " بشُدی زیــر و زبــر
کـــه شرابش نـکُنـــد مُــخ را هنـگ

کـــاش آن لحـظه نمی بودم مست
کـــاش آن موقــع نمی بــودم مَنـگ


**
شادان شهرو بختیاری
 

 

 

 


همه