تبلیغات
کلبه اشعار - ما همه مثل همیم ....

ما همه مثل همیم ....

24 آبان 90 16:26

،

ما همه مثل همیم..

***

ما همه مثل همیم , وقتـی مــرا  مـی بینـی
می کنـی  رَم  ز مـن انـگـــار کــه مـن تـاتـارم

ما همه مثل همیم , وقتی به من می خندی
داری  انـگــار  کــه  مـی بــافـی طنــاب  دارم

ما همه مثل همیم , وقتی مــرا مـی بـوسی
می تــوان خـوانــد ز چشم تو که من سربارم

ما همه مثل همیم , وقتی گُلـم هدیـه دهی
داری  انـگــار  فــرو  می کنـی  در دل خـــارم

ما همه مثل همیم , وقتـی  سـلامـم  بکنـی
حتم دارم که بـه خـود فُحـش دهی , نـاچـارم

ما همه مثل همیم ,  مــوش  دوانــی  نکُنـی
گُربه ام , شکل سگم , گرچه ملوسم , هارم

ما همه مثل همیم ,شهر پُر است از من و تو
غلـط انـــــــداز بـُــوَد ظـــــاهــر مـــــــردم دارم

این همه پـرت و پَـلا چیست که "شهرو" گوید
بی خیال...,من خودتم ..!! مثل توام...بیمارم


شادان شهرو بختیاریهمه