تبلیغات
کلبه اشعار - در صحن حَرَم چشم مــن افتـــاد بـــه ماهی ...

در صحن حَرَم چشم مــن افتـــاد بـــه ماهی ...

24 آبان 90 12:19

،

زیارت

***

در صحن حَرَم چشم مــن افتـــاد بـــه ماهی
زیبــــا صنمی , سـرو قــدی , زُلـــف سیاهی

مــــاهی کـــــه سلاطین عجم هیـــچ ندیدند
مـاننــد رُخش را بــــه حرمـخــــانۀ شــــاهی

بنشسته و بـــا چـــــادر گُــلـــــدار سفیـــدی
می کــــرد تمــــاشــــای حَـرَم گاه به گاهی

چـون بــــاغ پُــر از میــوه که یکباره شَوَد سبـز
آن هــــــم بـه سَــرِ راه یـکـی فــوج سپـاهی

گفتم به دل ای دل که بدان قیـمت این  وقت
این وقت کـه در آن و در این منصب و جــاهی

لـــرزیــد دو زانـــوی من و سست شُدم پــای
تسلیم دوجــادوش شُدم ,خواهی , نخواهی

دل گـفــت کـــه بنشین نظـــری سیر ببینش
هـــرچنــــد که دل سیر نمی شد به نگاهی

تـــرس مـــن دلـــــداده از آن بُـد کـه نویسند
در دفتـــــر اعمــــــال مــــــن زار گنـــــــاهی

تــا گــــوشۀ ابـــــرو بنمود بُــــرد دلـــــــم را
چـــون بــــاد کــــه با خود ببرد یک پَرِ کاهی

در سینـــه دلــــــم در طپش افتــــاد و  تقلا
آنسان کـــــه گرفتـــــار شَوَد کفتـــر  چاهی

دیـــدم کــه خلاف ادب و منطـق عقل است
نــاموس کسان بــــود ,  نه دافِ سَرِ  راهی

گفتــــم بـــروم پـــــای ضریح  بست نشینم
در صحن نمــــانم پِی اعمـــــال  مُنـــــاهی

در پـــــای ضـریح هوش و هواسم بَرِ او بـود
دیـــدم که مسیر من و دل هست دوراهی

میگفت دلـم ازچه نشستی حَرَم آنجاست
تــــا چنـــد بــــه غفلت بکُنی عُمر تبــاهی

دیـــــدم کـــــه فتــادست میان من و آن یار
از بخــت کجـم فــــاصــــلۀ نــــامُتنـــــاهی

دستم زِ ضریح کَنده شُد از شوق که شاید
در صحن زیــــــارت کُنــــــم آن فیـض الهی

هــرچند کــز این صحن به آن صحن  دویدم
انگـــــار شُد او آب و فـــــرو رفت به چاهی

او رفته و از من جَسدی خُشک به جا ماند
من مانده و ماندی به دلم حسرت و  آهی

آخــــر زِ چه شَهرو نکُند شکوه از این بخت
هربـــــار به نوعی به سرم هَشت کُلاهی

***
 شادان شهرو بختیاری

 

 

 


همه