تبلیغات
. - من که در دلشـدگی از همه عشــاق سرم

من که در دلشـدگی از همه عشــاق سرم

24 آبان 90 11:47

نویسنده : قند پارسی
ارسال شده در: 
مخمس

***

من که در دلشـدگی از همه عشــاق سرم
من که در شیفتـگی خسرو این بوم و بـــرم
به خداوندی عشق کم تو بنه سر به ســرم
عــارض مـــاه تـو باشـد همه شب در نظـرم
ورنـــه از  کـــوچه معشوقه چـــرا میــگــذرمهمچو لیـلی بنـــما روی بـــه مجـنـون غمیـن
دل ببر از کـف فـــرهــاد وشـان چون شیــرین
نـاز کن بـر خـط و خـــال و سر زلـف مشکیـن
چـون منـیـژه بـه سـر چـــــاه غمم آی و ببین
مـن کــه از بـیــژن در چــــاه گــرفتــــــــارتـرمیــار لیـلی وشم از شهـــر همی بیــرون شد
الله الله کـــه شهـــرو  ز غمش مجــنــون شد
اشک من سیل شدوسیل همی جیحون شد
مـــردم دیــده چه دانـــد که چرا دل خون شد
شـــرح ایـــن قصــه شنــو از مـــژۀ رفتــــگرمایــن دل خـــام هوس کـــرد همی گمــراهم
دیـــدمت روی و بـرفــت ایـن دل نـا آگــــاهم
دامـــن حسن تــو آخـــر بفکنــد در چـــــاهم
ای قضـــا بس کن و کم سنگ فکن در راهم
ای قـــدر دست بـــدار پُتـک مــزن بر کـــمرمای بت سیــم قـدِ , مـــاه رخِ , کبـک خـــرام
من چه در حسن تو گویم که در آید به کلام
یــا خـلایـق شنــوند و نـدهنــــدم دشنـــــام
شهـرو آن بــه کــه بهـانه ندهم دست عوام
تـا مگـــر فیــض از آن لعـــل شکــرریــز بــرمچنـد گفتــم کــه حـذر کن تو از آن زلف دراز
چنـد گفتــم که به هر قبله حرام است نماز
چنـد گفتــم کـه بپرهیـز از ایـن عشق مجاز
ای دل خــام هوس رو سر خود گیــر که باز
اجـــل جـــان مـــن آمـــد کــــه درآرد پــدرمگــر نـوازش کـنــم آن سنـبـل گیـسو روزی
گــر دهــم بـوسه بر آن نرگس جـادو روزی
فکر روز و شبـم این است و تـو مهرو روزی
شود آیـــا کــــه بـــه کــام دل شهرو روزی
شب کنم صبح وببینم که تو باشی به برم


***

شادان شهرو بختیاری 

 

 

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 24 تیر 93 11:23