تبلیغات
کلبه اشعار - تو سمند عشق زین کن کـــه منـــم رکاب دارت

تو سمند عشق زین کن کـــه منـــم رکاب دارت

24 آبان 90 11:20

، 
 

***

تو سمند عشق زین کن کـــه منـــم رکاب دارت
تو بنـوش جــام صــافی کـــه منـــم شراب دارت

تو مرا به غمزه می کُش , به دو چشم دلفریبت
تو مرا بـه نــاز می بنـد , بــه دو زلـف تـاب دارت

تو برون خــرام سرمست و عرق ز چهره بفشان
که من ایـن دو جــام دیـــده بکنـــم گــلاب دارت

به کـــدام دل ببندم , تـو که خود خدای حُسنی
به نگـــاه کینـه جـو   یــا  سخـــن عتـــاب دارت

رمقـــی دوبــــاره یـابــد  دل دردمنــــد  شهــرو
جُـــرعه ای گــرش چشــانی ز دو لعل آب دارتهمه