تبلیغات
کلبه اشعار - ای گـــل نـــاز کـــه از یـــاد ببـــردی مــارا

ای گـــل نـــاز کـــه از یـــاد ببـــردی مــارا

18 آبان 90 09:34

،


 
(( ای گل ناز ))

 


گل ناز
***

ای گــل نـاز کــه از یـاد ببـردی مـا را
ای کــه از زندگــی مــن بکشیـــدی پا را
این نـه رسم است کـه در پیش گرفتی یـا را
از نظـر رانــد نـشـایـد صـنــم زیبـا را

بـاورت نیست بــده جــام هلاهــل دستـــم
که نـه من با تـو هم از روی هوس دل بستم

دل مـن در طلبـت پــارۀ آتـــش بــاشـــد
دیگـری در نظـرم کی چو تو مهوش بــاشـــد
آتش است در دل واین دل چوسیاوش بــاشـــد
هیـزم آتشـم آن زلف مشــــوش بــاشـــد

بی وفــایی مکُــن ای دلبـر آتـش افــروز
کـه ز دلـدادۀ وصلت رمقی مانــده هنـوز

روز اول کـه بـه زلـف تـو دل خــود بستـم
از سیـاهی ســَرِ زلف تــو مــن دانستــم
کاین بلائیست کــه تـا هست و من تـا هستـم
جُــز غمت نیست عصـایی کــه بگیــرد دستـم

هـر که با غمزۀ خوبــان سـر و کاری دارد
خـوب دانــد کـه گـل عشق چه خـاری دارد

بگُـشـا یار لب لعـل و شکــر ریــزی کُــن
بنمــا آن قـد و بالا و دل انگیـزی کُــن
دلستـانی چـو بُت لُعبـت تبریــزی کُــن
یعنــی از مُشک سر زلــف سمن بیــزی کُــن

عـاشقــم عـاشق مستـــانه سخـــن گفتن تو
قصـد مـن نیست ز عشـق تـو بـرآشفتــن تو

هیـچ پـُرسی کـه مـن زار چـرا زار تـوام
که چرا قُمـری سرگشتــه گلــــــزار تـوام
کـه چرا موجـب دلگــــرمی بــازار تـوام
کـه چـرا مُستحــق کیفــر و آزار تـوام

حـال زار مـن از ایـن روز سیـاهم پیداست
عشـق مـن با تو هم از برق نگاهم پیداست

هرگزم آن گـــل رُخســار فـرامـــوش نشد
هرگــزم لعــل شکـربـــار فـرامــوش نشد
مُـژۀ شـوخ نگـونســــــار فـرامــوش نشد
شکن زُلـف گـــــــره دار فـرامــوش نشد

بـا خیـال تو چه شبها کـه نخفتم تـا صبح
چه غزلهـا که به یـــاد تو نگفتم تـا صبح

تویی امـــروز کــه ضـرب المثـلی در مستی
بی نیـاز از می و بی منـت ســــاغر مستی
همـه داننـد که تـو ای تـُرک ستمگر مستی
وای اگــر جمـع کُنـی مستـی می بــر مستی

بـه یکـی غمــــزه همـه شهـر درآشوب کشی
دامن صبــر همـــــی از کــف ایــوب کشی

کاشکــی بـود در آن نـرگس جمـاش تـو شرم
کـاشکـی بـود دل سنگ تـو با عـــاشق نرم
کـاشکـی بـود تـو را مهـر و وفـا و آزرم
کـاشکـی جـای سیـاحــت بـه لـب چشمـه برم

خبـر از حـال دل سوختــــۀ مـــن بــودت
خبر از ایـن دل افـروختـــۀ مـــن بــودت

بی تو مــن صبـــر تحمـــل نتوانــم کردن
صبـــر بی روی تـو ای گـل نتوانــم کردن
غیــر عشـــق تـــو تَـقَبـُل نتوانــم کردن
جُــز بـه یــاد تو تـــامل نتوانــم کردن

((عشق ودرویشی و بی باکـی و انگشت نمایی))
همـه سهل است , تحمل نکنـم بــار جدایـی

نـه فقط این دل مـن طلعتت ای مـاه ببرد
هـر کجــا بود دلــی نـرگست از راه ببرد
غمـزه ات از سـر مـن هوش به ناگاه ببرد
خـوش قـرار دلم آن غمــزۀ دلخــواه ببرد

نظـرت با همه و دیــده ز مــــا دوخته ای
این همه سنگـدلی را ز کـه آمـــوخته ای

تا گـره بـر ســر آن زلــف مُعنبــر بستی
هـر کـه روی تو بدید دل به تو کافر بستی
بُـردی از مـن دل و در خـانه شُـدی در بستی
در بـه روی مـن و عشـــاق قلنــدر بستی

با همه جـور تـو مـن دست بـه دامن مانـدم
همـه عُشـاق تو رفتنـد ولــــی من مانـدم

بعد از این با رُخ خوب تو نظر خواهـم باخت
بعد از این جُز به خیال تو نخواهـم پرداخت
بعد از اینم تو بسوزان بخدا خواهم ساخت
بعد از ایـن بیـرق عشـق تو بخواهم افراخت

به وفـای تو نهـم سـر بــه لحـد اندر قبر
چـارۀ عـاشق بیچــــاره چـه باشد جُز صبر

یکشـب از روی وفــا همدم و غمخــوارم باش
مونـس ایـن دل غمدیــــدۀ بیمــــارم باش
بی وفـایی مکُن ای یــــار شبی یــارم باش
بعداز آن گو کـه همه عُمـر گرفتــارم باش

مـن به دیـدار تو ای یــــار شبی خرسندم
من نـدارم گلـه از این کـه چــرا در بندم

من ز دل بـُردنت ای مـاهــرخ سیـم انــدام
خـوب دانـم کـه نخواهی تو شدن با من رام
لا اقـل زُلـف بیفشان و بیـا بـر لـب بـام
تا مُعطـر کُنـم از لُـطف نسیـم تــو مشــام

این نکاهد نـه ز حُسن تـو نـه از غیرت من
به درآ تـا بزنم , مُـهـر خمـوشی بـه دهن


همه