تبلیغات
. - به دنیـــا کـــه تا جور ابلیس هست

به دنیـــا کـــه تا جور ابلیس هست

18 آبان 90 08:19

سروده های شادان شهرو بختیاری:
ارسال شده در:
http://www.up.pnu-club.com/images/fw1pip2zsfgkzhtrgvob.jpg


در منقبت

حضرت فاطمه زهرا

***

به دنیـــا کـــه تا جور ابلیس هست
عنـایـات زهـــــرای قــــدیس هست

کمـــال زنان در جهان فاطـــمه ست
پنـــــاه دل مومنــــان فاطـــمه ست

دل فـاطــــمه ساحــت کبریــــاست
دل فاطــــمه جـــای عرش خداست

ز  رحمــت خداونــــــد او را سرشت
ز خرمـــای خلــد و ز سیـب بهشت

مـــراد از شب لیــلی القــدر اوست
حسین و حسن مطلع الفجر اوست

شفـــاعت نباشد بـــه امـــــر احــد
مگـــر اینکـــه او پـا بـه محشر نـهد

ز محـشر کسی جـان سلامت بـرد
کـــه در دل همـی مهـــر او پـــرورد

خوشــا آنکـه او فـاطمی زاده است
و یــا دل به ایـن خـاندان داده است


شادان شهرو بختیاریدیدگاه ها : نظرات